ആരോൺ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് അക്കാദമിയുടെ Ottappalam ബ്രാഞ്ച് adv. K. പ്രേം കുമാർ MLA ഉദ്ഘടാനം നിർവഹിച്ചു