ഡിഗ്രി മികച്ച രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലൊരു ജോലി ലഭിച്ചില്ലേ?!

ഏത് ഡിഗ്രിയുള്ളവർക്കും 3 മാസത്തെ Medical Coding & Billing കോഴ്സിലൂടെ അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സുരക്ഷിതമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാം Arown Academy-യിൽ നിന്നും CPC സർട്ടിഫൈഡ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ & ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ജോലിയോ മറ്റ് കോഴ്സുകളോ ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ Medical Coding & Billing കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കൂ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ 8086099920

Arown Academy-ലൂടെ Medical Coding & Billing പൂർത്തിയാക്കി ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

https://keralakonnect.com/seller/profile/aronacademy

Leave a Comment