3 മാസം എന്നത് ഒരു മികച്ച കരിയർ സ്വന്തമാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് അറിയാമോ?!

AAPC അംഗീകാരമുള്ള Arown Academy-യിലൂടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ലോകത്തെവിടെയും 100% ജോലി സാധ്യതയുള്ള Medical Coding & Billing കോഴ്സ് പഠിച്ച് കരിയറിനെ വേറെ ലെവലാക്കൂ CPC സർട്ടിഫൈഡ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന വിദഗ്ധമായ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ Medical Coding & Billing കോഴ്സ് എളുപ്പത്തിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മികച്ച കരിയർ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈസിയായി എത്തിച്ചേരൂ…
ജോലിയോ മറ്റ് കോഴ്സുകളോ പഠിക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് വ്യക്തിഗത റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളും ക്രാഷ് കോഴ്സുകളും Arown Academy-യിലൂടെ റെഗുലർ ആയും ഓൺലൈനായും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ Calicut: 8086099920, 8086099921
Kannur: 7034812121
Arown Academy-eos Medical Coding & Billing വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനും മികച്ച കരിയർ ഉറപ്പാക്കാനും ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ…

Leave a Comment