ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നല്ലൊരു ജോലിക്ക് വഴി തെളിഞ്ഞില്ലേ…?!

ഏത് ഡിഗ്രിയുള്ളവർക്കും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വൻ സാധ്യതകളുള്ള മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കോഴ്സ് വെറും 3 മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കൂ.
AAPC അംഗീകാരമുള്ള Arowon Acadamy-യിൽ നിന്നും CPC സർട്ടിഫൈഡ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന വിദഗ്ധമായ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ Medical Coding & Billing കോഴ്സ് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ജോലിയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
ജോലിയോ മറ്റ് കോഴ്സുകളോ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി റെഗുലർ ആയും ഓൺലൈനായും വ്യക്തിഗത റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളും ക്രാഷ് കോഴ്സുകളും Arown Academy-ൽ ലഭ്യമാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ Calicut: 8086099920, 8086099921 Kannur: 7034812121
Arown Academy-യിൽ നിന്നും Medical Coding & Billing വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ…

Leave a Comment